Sriram Sir With Prof.Sivarama Krishna

Bhagwan Sriram Sir
Maldakal Temple