An Amazing Lord Sri Venkateswara

Lord Malayappa Swamy With Sridevi And Bhudevi..
Lord Sri venkateswara During Brahmotsavams